Nákupní košík

V košíku máte 0 položek
celkem za 0

Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD firmy pro E-SHOP

MACH-99 S.R.O., Šimáčkova 1827 / 206 , 628 00 Brno

Ičo : 25554433

Tento reklamační řád byl vypracován v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, vše v účinném znění a vztahuje se na zboží zakoupené v našich kamenných prodejnách. Prodávajícím je obchodní společnost MACH-99 S.R.O., Šimáčkova 1827 / 206 , 628 00 Brno, Ičo : 25554433, Dič: CZ25554433 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Brně, oddíl C, vložka 33098 (dále jen „Prodávající“).

Kupující převzetím zboží od Prodávajícího souhlasí s tímto reklamačním řádem.

 1. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY REKLAMACE

Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má kupující právo tuto vadu reklamovat.
Vadou se rozumí změna (vlastnosti) zboží, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení technologie nebo nevhodná technologie, popřípadě nevhodné konstrukčního řešení. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání ( boty jsou určeny k chůzi, ne k brzdění na odrážedlech, skluzavkách, či jiných sice vtipných, ale poněkud neopatrných aktivitách ), nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození kupujícím či třetí osobou nebo jiného nesprávného použití či zásahu.
Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

 1. ZÁRUČNÍ DOBA

Záruční doba je 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení reklamačního řízení byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Dojde-li k výměně zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správném užívání a ošetřování může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.

Vezměte v úvahu, že každodenním nošením obuvi přiměřeně klesá její životnost. Administrativní záruční dobu (24 měsíců) na obuv nelze zaměňovat s životností obuvi. Vzhledem k rozdílné intenzitě užívání obuvi u jednotlivých spotřebitelů může být životnost obuvi vyčerpána ještě před uplynutím záruční doby.

III. UPLATNĚNÍ REKLAMACE

Místem pro uplatnění reklamace či vrácení zboží je prodejna prodejce, ze které bylo zboží zakoupeno. Kupující má právo uplatnit reklamaci v provozovně- prodejně patřící prodávajícímu, a ze které bylo zboží zasláno. Kupující může uplatnit reklamaci osobně, nebo zasláním zboží k reklamaci přepravní službou na adresu Prodávajícího: BEZVA BOTKY , Palackého 216, 541 01 Trutnov. Zboží je nutné zaslat na prodejnu, ze které se zboží objednalno či osobně vyzvedlo, jak je vyznačeno na formuláři o odstoupení od smlouvy.

Zboží k vrácení či výměně, ani reklamace nezasílejte na sídlo firmy - na ulici Šimáčkova !!!!

Reklamaci je povinen kupující uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vady, aby mohla být reklamace správně posouzena a vyřízena.
 

Dále je kupující povinen specifikovat, jakým způsobem se vada projevuje a uvést volbu práva z odpovědnosti za vady, které uplatňuje. Jakmile kupující uplatní některé z práv odpovědnosti za vady zboží, např. právo na odstranění vady či slevu, je tímto projevem vázán a nemůže volbu uplatněného práva měnit, pokud se nedohodne s Prodávajícím jinak.
 

Kupující je povinen prokázat, že jeho nárok na vyřízení reklamace je oprávněný, zejména že věc zakoupil u Prodávajícího a kdy ji zakoupil. Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamované zboží kompletní a doloženo potřebnými doklady. V případě zaslání vadného zboží k reklamaci je kupující povinen předat zboží kompletní a ve vhodném obalovém materiálu, jež vyhovuje přepravním požadavkům dodaného zboží – nejlépe v původním obalu. Prodejce není povinen přijmout k reklamaci zboží, nebude-li vhodně zabaleno a předáno s dodanými součástmi a příslušenstvím. Reklamované zboží bude přijato k reklamaci, jen jestliže je zboží řádně vyčištěné, vysušené a posouzení reklamace nebrání obecné zásady hygieny.
Pro urychlení komunikace žádáme Kupující o označení zásilky obsahující reklamované zboží a shora uvedené doklady nápisem “REKLAMACE ” a dále o uvedení dostatečných kontaktních údajů, zejména celého jména, adresy, e-meilu a telefonního čísla.
Prodávající nepřebírá žádné nevyžádané zásilky na dobírku nebo na náklady Prodávajícího!
Pouze v případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného v nutné výši.

V případě, že zákazník odmítá poskytnout své nezbytné osobní údaje nutné pro informování o průběhu a vyřízení reklamace, případně uvede informace nepravdivé, je povinen se ve lhůtě 3 týdnů od přijetí reklamace prodávajícím kontaktovat prodávajícího a umožnit mu tak dostát zákonné povinnosti informovat ho o průběhu a vyřízení reklamace. Pokud zákazník neprojeví součinnost a nekontaktuje prodávajícího ve výše uvedené lhůtě, nemá právo uplatnit zákonný nárok na vyplacení peněz z důvodu prodlení a nedodržení 30 denní reklamační lhůty, neboť prodávající neměl údaje potřebné k tomu, aby mohl v zákonné lhůtě zákazníka jakkoliv o vyřízení reklamace informovat.

 1. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Uplatní-li kupující právo z odpovědnosti za vady prodaného zboží řádným způsobem, je Prodávající povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech ve lhůtě do tří pracovních dnů. Do této lhůty se však nezapočítává doba, potřebná k odbornému posouzení vady.
Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Pokud nedojde k vyřízení reklamace v této lhůtě, má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou.
O tom, kdy bylo právo z odpovědnosti za vady uplatněno, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání, případně o způsobu vyřízení reklamace (včetně případného písemného odůvodnění zamítnutí reklamace), vydá Prodávající kupujícímu písemné potvrzení.
Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.

 1. ODSTRANITELNÉ VADY

Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita zboží a oprava může být provedena řádně ve stanovené lhůtě. Lhůta pro odstranění vady nesmí přesáhnout 30 kalendářních dnů, popř. dobu delší, na které se Prodávající s kupujícím dohodli. Posouzení charakteru vady přísluší Prodávajícímu.
Prodávající je povinen uvést bezplatně a bez zbytečného odkladu věc do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího.
Kupující má tedy zejména právo, aby reklamovaná vada byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu zboží, nebo, týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Pokud není oprava vady ani výměna zboží možná, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží, nebo od smlouvy odstoupit.

 1. NEODSTRANITELNÉ VADY

Za neodstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění nebylo provedeno ve výše uvedené lhůtě 30 dnů (popř. ve lhůtě delší, na které se Prodávající s kupujícím dohodli).
Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby zboží bylo řádně užíváno jako zboží bez vady, má kupující právo požadovat výměnu zboží za nové bezvadné nebo odstoupit od kupní smlouvy.
I v případě opětovné vady odstranitelné má kupující právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy, pokud nemůže pro opětovné vyskytnutí odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet odstranitelných vad zboží řádně užívat. O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne. Větším počtem vad trpí zboží tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně nejméně tři odstranitelné vady.
V případě, že charakter neodstranitelné vady nebrání řádnému užívání zboží jako zboží bez vady (např. vady estetické) a kupující nepožaduje výměnu zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Při poskytování slevy se přihlíží k charakteru vady, stupni a způsobu opotřebení výrobku, délce jeho užívání a k možnostem dalšího použití.

VII. ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU

V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, je Prodávající povinen bez zbytečného odkladu uvést zboží do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího, buď opravou zboží, nebo jeho výměnou. Není-li to možné, je kupující oprávněn požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit.
Kupující je povinen si zboží při převzetí řádně a důkladně zkontrolovat a prohlédnout. V případě, že shledá na zboží vadu nebo shledá jiný rozpor s objednávkou, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit Prodávajícímu.
Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jeho převzetí, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se neprokáže opak. To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví ve zbývajících 18 měsících, se řeší způsobem uvedeným výše v článcích I. - VI.

VIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Vrácení zboží:
Nepoužité zboží může Kupující bez udání důvodu vrátit do 14 dnů od jeho převzetí. Pokud chce Kupující zboží vrátit, donese osobně zboží na prodejnu , nebo jej zašle zpět na vlastní náklady na výše uvedenou adresu Prodávajícího.
Zboží zašle zpět v jeho originálním obalu, nepoužité, nepoškozené, včetně případného příslušenství, schopné dalšího prodeje.
Zboží bude zpět zasláno jako obyčejná zásilka. Při vrácení zboží bude Kupujícímu vystavena peněžní poukázka v hodnotě kupní ceny s platností 3 měsíce od data vrácení zboží. Adresu na kterou má být peněžní poukázka zaslána , uvede Kupující písemně na listu přiloženém k zásilce. K zásilce bude přiložen dopis obsahující zprávu kupujícího o tom, že odstupuje od smlouvy v zákonem dané lhůtě a v požadovaném stavu vrací nakoupené zboží ( Formulář viz. Menu ) včetně číla konta na které bude částka za zboží poukázána. V žádném případě nezasílejte zboží k vrácení z E-shopu zpět "Na dobírku", takto zaslané zboží nebude převzato a nebudeme za takto zaslané zboží ani hradit žádné zvýšené náklady.

Výměna:
Výměnu zboží lze provést v provozovně Prodávajícího ve které Kupující zboží zakoupil a to do 14 dnů od zakoupení zboží. Vždy v celkové ceně za výrobek stejné nebo vyšší než byla kupní cena na výrobek původní. V případě, že bude cena nového výrobku vyšší, bude rozdíl v ceně Kupujícím uhrazen přímo v místě výměny, nebo předem zaslána prodávajícímu na účet. Vracené zboží bude v jeho originálním obalu, nepoužité, nepoškozené, včetně případného příslušenství, schopné dalšího prodeje. Kupujícím bude předložen kupní doklad na vracené zboží.
Výměnu zboží zasláním lze realizovat pouze na adresu prodejny kde bylo zboží zakoupeno, doporučujeme předem projednat telefonicky (tel. +420 734 313 045 , nebo 731 155 791). V případě výměny zboží zaslání na adresu Prodávajícího naúčtuje Prodávající Kupujícímu poplatky za balné a poštovné dle ceníku. ( Viz. Menu )

 1. PODMÍNKY REKLAMACE ZBOŽÍ
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží nemá při převzetí vady, že zboží, které v době, kdy je kupujícího od prodávajícího přebírá, má vlastnosti uvedené v ust. Paragrafu 2161 odst. 1 Občanského zákoníku. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, neprokáže-li se opak.
 3. Práva z vadného plnění
 4. a)kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Toto neplatí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží jeho obvyklým užíváním nebo vyplývá-li to z povahy zboží
 5. b)) zakládá-li vada zboží podstatné porušení smlouvy (tj. takové, o němž prodávající již při uzavření smlouvy věděl nebo musel vědět, že by kupující smlouvu neuzavřel, pokud by toto porušení předvídal) má kupující následující práva:
 6. -odstranění vady dodáním nového zboží bez vady  nebo dodáním chybějícího zboží
 7. -odstranění vady opravou zboží
 8. -přiměřenou slevu z kupní ceny
 9. -odstoupení od smlouvy zakládá-li vada zboží nepodstatné porušení smlouvy, má kupující právo  na odstranění vady a nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
 10. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v b. 1 , může kupující požadovat dodání nového zboží bez vad, není-li to k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupujcí požadovat jen výměnu součásti. Není _li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je –li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze –li vadu  odstrant bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní –li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti  nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přeměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit její součást neb zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nejedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné potíže.

 1. UPLATNĚNÍ PRÁV Z VAD ZBOŽÍ
 • Kupující zboží prohlédne co nejdříve po jeho převzetí a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství. Případné nedostatky reklamuje ihned po převzetí zboží.

Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého bylo zboží zakoupeno.

Kupující je povinen oznámit  prodávajícímu vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce  a dostatečné péči zjistit.Jedná-li se o skrytou vadu, je kupující povinen ji oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit.Nejpozději však do dvou let po odevzdání věci

Uplatní –li kupující právo z vadného plnění, potvrdí  mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

Současně s oznámením vady je kupující povinen oznámit prodávajícímu, jaké právo  z vady zboží si zvolil. Nezvolí-li kupující právo z vady včas, postupuje prodávají dle ust. Pragarafu 2107 odst 2 oz.

Kupující je povinen při uplatnění nároku z vad předložit prodávajícímu  pouze zboží zbavené veškerých nečistot. Prodávající je oprávněn odmítnout  přijetí reklamovaného zboží, pokud je zboží znečištěno, plesnivé, je jinak hygienicky závadné.

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne  o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se však nepočítá doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace , pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.

Záruční doba těchto podmínek  reklamace zboží se  prodlužuje o dobu, po kterou porávající vyřizuje reklamaci. V případě výměny zboží za nové pokračuje původní záruční doba.

Další práva kupujícího vyplývající z právních předpisů, která se ke koupi zboží vážou, nejsou těmito podmínkami reklamace dotčena.

 1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o Kupujících Prodávající zpracovává v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající se zavazuje, že idetifikační údaje, poskytnuté při registraci či objednávce bez registrace, nebudou poskytnuty třetím osobám a použije je pouze k idetifikaci Kupujícího a pouze pro účelyodeslání objednaného zboží přes určeného dopravce.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Kupující, který je spotřebitelem podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitelů, má podle zákona o ochraně spotřebitelů právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy o dodávce zboží (dále jen „spotřebitelský spor“). V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím - spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující - spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

 

        Česká obchodní inspekce
        Ústřední inspektorát - oddělení ADR
        Štěpánská 15
        120 00 Praha 2

         E-mail: adr@coi.cz
         Web:
adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti od 9.5.2016 a je k dispozici v sídle prodávajícího a na http://www.bezvabotky.cz/obchodni-podminky/reklamacni-rad/.  Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

 

Nastavení cookies

Co jsou to cookies?

Soubory cookies a další technologie nám pomáhají zlepšovat naše služby, pomáhají nám analyzovat výkon webu a umožňují nám pomáhat zákazníkům ve výběru správného zboží. V nastavení si můžete vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Přečtěte si naše zásady o zpracování osobních údajů

Nastavte si, jaké chcete používat cookies
Technické (nutné)
Nezbytné cookies pro správné fungování našeho webu.
vždy aktivní

Tyto cookies jsou nezbytně nutné pro správnou funkci webu - zajišťují správné zobrazení, odesílání formulářů, vkládání zboží do košíku a podobně. Technické cookies není možné vypnout. 

Statistické
Sledování návštěvnosti a chování na webu nám pomáhá zlepšovat naše služby.
Preferenční
Abychom vám mohli nabídnout to, co vás zajímá a pamatovali si vaše předvolby.

Díky preferenčním cookies vám můžeme přizpůsobit obsah našich stránek a zobrazovat produkty, o které máte zájem. Procházení webu vám ulehčíme tím, že si budeme pamatovat vaše předvolby - např. obsah košíku, přihlášení nebo jazykové předvolby. Používání webu bude pro vás snazší a pohodlnější. 

Marketingové
Pro zobrazení pouze relevantní reklamy. Objem reklamy zůstává stejný.

Marketingové cookies využívají naši partneři k zobrazování relevantní reklamy na základě vašich preferencí. Tato personalisovaný obsah se může zobrazovat na webech třetích stran, které využívají naši partneři k zobrazování reklamních sdělení. Pokud nedáte souhlas s použitím marketingových cookies, objem reklamy zůstane stejný, ale bude se vám zobrazovat nezajímavý obsah. 

Nastavení cookies

Co jsou to cookies?

Soubory cookies a další technologie nám pomáhají zlepšovat naše služby, pomáhají nám analyzovat výkon webu a umožňují nám pomáhat zákazníkům ve výběru správného zboží. V nastavení si můžete vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Přečtěte si naše zásady o zpracování osobních údajů